Sākums » Sertifikācija » Likumdošana

Likumdošana

LR MK noteikumi Nr 290 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība”

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

 23.03.2010

Noteikumi nr. 290

“Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība”

 

(prot. Nr.15 35.§)
 
Izdoti saskaņā ar Farmācijas
likuma 5.panta 1.punktu un 57.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē un anulē farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātus (turpmāk – sertifikācija).

2. Farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikāts (turpmāk – sertifikāts) ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina farmaceita atbilstību Farmācijas likumā noteiktajām prasībām un dod tiesības vadīt aptieku.

3. Sertifikāts tiek izsniegts uz trim gadiem.

 

II. Sertifikācijas vispārējās prasības

4. Sertifikāciju un atkārtotu sertifikāciju veic sertificēšanas institūcijas Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija (turpmāk – sertifikācijas komisija), kas atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2005 “Atbilstības novērtēšana – Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” noteiktajām prasībām akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā. Sertifikācijas komisijas sastāvā iekļauj personas ar augstāko farmaceitisko izglītību, kuras nav interešu konfliktā un komerciālu vai citu apsvērumu dēļ nevar ietekmēt sertifikācijas procesa objektivitāti un neatkarību.

5. Sertificēšanas institūcija:

5.1. veic sertifikāciju atbilstoši standartā noteiktajām prasībām un sertifikācijas kritērijiem, kas ietver farmācijas jomas reglamentējošo normatīvo aktu, farmakoterapijas un darba drošības organizācijas jautājumu pārzināšanu;

5.2. informē sertificējamo farmaceitu par sertifikācijas prasībām, vērtēšanas sistēmu un sertifikācijas eksāmena komisijas personālsastāvu;

5.3. organizē sertifikātu izgatavošanu un izsniegšanu;

5.4. organizē sertificēto farmaceitu apliecību–piespraužu izgatavošanu un izsniegšanu;

5.5. veido un aktualizē sertificēto farmaceitu reģistru un iesniedz informāciju par sertificētajiem farmaceitiem Veselības inspekcijā un Zāļu valsts aģentūrā;

5.6. nodrošina sertifikācijas komisijas sēžu protokolēšanu un ar sertifikāciju saistītās lietvedības kārtošanu un dokumentācijas uzglabāšanu;

5.7. izsniedz vai ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta attiecīgajai personai pamatotu lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, vai atkārtoti piešķirt sertifikātu, kā arī par sertifikāta anulēšanu šo noteikumu 22.punktā minētajā gadījumā 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

6. Pretendēt uz sertifikāta saņemšanu ir tiesības farmaceitam, kas atbilst Farmācijas likumā noteiktajām prasībām.

 

III. Sertifikācija un atkārtota sertifikācija

7. Lai iegūtu sertifikātu, farmaceits iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. augstāko farmaceitisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;

7.2. uzvārda (vārda) maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir mainīts uzvārds (vārds);

7.3. darba devēja izsniegtu izziņu, kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo triju gadu laikā;

7.4. dokumenta kopiju, kas apliecina farmaceita valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, ja farmaceits vispārējo vidējo vai augstāko izglītību ir ieguvis citā, nevis latviešu valodā;

7.5. ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

7.6. pases kopiju;

7.7. divas fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm).

8. Sertifikācijas komisija izskata pretendenta iesniegumu, izvērtē tam pievienotos dokumentus un divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentu saņemšanas paziņo sertificējamajam farmaceitam par sertifikācijas eksāmena norises laiku un vietu.

9. Sertifikācijas komisija divu nedēļu laikā pēc sertificējamo farmaceitu profesionālo zināšanu pārbaudes rezultātu saņemšanas pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu.

10. Atkārtotai sertifikācijai farmaceits divus mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

10.1. darba devēja izsniegtu izziņu, kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo triju gadu laikā;

10.2. ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

10.3. pases kopiju, ja pase mainīta sertifikāta derīguma termiņa laikā;

10.4. divas fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm);

10.5. pēcdiploma apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

11. Sertifikācijas komisija izskata sertificētā farmaceita iesniegtos šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus, kas apliecina iepriekšējā sertifikāta derīguma laikā veikto farmaceitisko darbību un pēcdiploma apmācību.

12. Ja sertifikācijas komisija akceptē šo noteikumu 11.punktā minētās profesionālās darbības un pēcdiploma apmācības apliecinājumus, atkārtoti sertificējamais farmaceits saņem sertifikātu atkārtoti bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

13. Ja sertifikācijas komisija neakceptē šo noteikumu 11.punktā minētās profesionālās darbības un pēcdiploma apmācības apliecinājumus un atkārtota sertifikācija tiek atteikta, atkārtoti sertificējamais farmaceits kārto sertifikācijas eksāmenu un iegūst sertifikātu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

14. Sertifikātā norāda šādu informāciju:

14.1. sertificēšanas institūcijas pilnu nosaukumu;

14.2. sertificētās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

14.3. normatīvos aktus, atbilstoši kuriem ir iegūts sertifikāts;

14.4. sertifikāta piešķiršanas datumu;

14.5. sertifikāta derīguma termiņu;

14.6. sertifikāta numuru.

15. Sertifikātu paraksta sertificēšanas institūcijas vadītājs, un to apstiprina ar sertificēšanas institūcijas zīmogu.

16. Sertificētā farmaceita apliecības–piespraudes paraugs norādīts šo noteikumu 2.pielikumā.

17. Sertifikāts tiek pārreģistrēts, ja saņemts sertificētās personas iesniegums par:

17.1. sertifikāta nozaudēšanu;

17.2. sertificētās personas vārda vai uzvārda maiņu.

 

IV. Sertifikāta anulēšana

18. Sertifikācijas komisija var pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja:

18.1. sertificētais farmaceits pārkāpis farmaceitisko darbību reglamen­tējošos un citus normatīvos aktus;

18.2. saņemts sertificētās personas iesniegums;

18.3. pēc sertifikāta piešķiršanas atklājas, ka sertifikācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti vai tie satur nepatiesu informāciju.

19. Priekšlikumu par sertifikāta anulēšanu sertificēšanas institūcijā var iesniegt:

19.1. Veselības ministrija;

19.2. Veselības inspekcija;

19.3. Latvijas Farmaceitu biedrība.

20. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu sertificēšanas institūcija rakstiski paziņo:

20.1. farmaceitam, kura sertifikāts ir anulēts;

20.2. Veselības inspekcijai;

20.3. Zāļu valsts aģentūrai.

 

V. Sertificējamā farmaceita tiesības un pienākumi

21. Sertificējamais farmaceits ir tiesīgs:

21.1. iepazīties ar sertifikācijas kritērijiem, kā arī ar sertifikācijas eksāmena noteikumiem;

21.2. kārtot sertifikācijas eksāmenu četru mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas;

21.3. saņemt informāciju par sertifikācijas eksāmena vietu un laiku ne vēlāk kā divus mēnešus pirms minētā eksāmena;

21.4. iepazīties ar sertifikācijas eksāmena vērtēšanas sistēmu un triju dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas saņemt informāciju par tā rezultātiem;

21.5. iepazīties ar sertifikācijas eksāmena komisijas personālsastāvu un iesniegt sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam pamatotas pretenzijas pret atsevišķu eksāmena komisijas locekļu kandidatūrām;

21.6. iesniegt sertificēšanas institūcijas vadītājam pretenzijas par sertifikācijas eksāmena norisi vai vērtējumu, kā arī apstrīdēt sertifikācijas komisijas lēmumu par sertifikāta anulēšanu.

22. Sertificētais farmaceits, pildot darba pienākumus, nēsā pie apģērba redzamā vietā piestiprinātu apliecību–piespraudi.

23. Farmaceits, kura sertifikāts ir anulēts, triju darbdienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas nodod anulēto sertifikātu un apliecību–piespraudi sertifikācijas institūcijai.

24. Sertificēšanas institūcijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

VI. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumus Nr.248 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 224./226.nr.; 2003, 167.nr.).

26. Sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.248 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtība”, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām.

27. Farmaceiti, kas saņēmuši sertifikātus saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.248 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtība”, tiek atkārtoti sertificēti pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

28. Sertificēšanas institūcijas akreditācija, kas veikta atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2005 “Atbilstības novērtēšana – Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” noteiktajām prasībām valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīga līdz akreditācijas termiņa beigām.

29. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece

 

Pielikums Nr. 1                                             Pielikums Nr. 2

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*