Saskaņā ar Regulu Nr. 2024/1331 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (turpmāk – Regula Nr. 273/2004) I pielikuma 1. kategorijas klasificēto vielu saraksts un Padomes 2004. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešajām valstīm (turpmāk – Regula Nr. 111/2005), pielikuma 1. kategorijas klasificēto vielu saraksts tiek papildināts ar narkotisko vielu prekursoru izopropilidēna (2-(3,4-metilēndioksifenil)acetil)malonātu (IMDPAM) (KN kods 2932 99 00), septiņiem vielas 2-metil-3-feniloksirān-2-karbonskābes (BMK glicīdskābes) (KN kods 2918 99 90, CAS Nr. 25547-51-7) esteriem: etil-, metil- (CAS Nr. 80532-66-7), propil-, izopropil-, butil-,  izobutil-, sek-butil- un terc-butil- esteri ar to pašu KN kodu kā BMK glicīdskābe un sešiem 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metil-oksirān-2-karbonskābes (PMK glicīdskābes) (KN kods 2932 99 00, CAS Nr. 2167189-50-4) esteriem: etil- (CAS Nr. 28578-16-7), metil- (CAS Nr. 13605-48-6), propil-, izopropil-, butil-, izobutil-, sek-butil- un terc-butil- esteri, ar to pašu KN kodu kā PMK glicīdskābe.

Līdz ar grozījumiem Regulas Nr. 273/2004 I pielikuma 1. kategorijas un Regulas Nr. 111/2005 pielikuma 1. kategorijas klasificēto vielu sarakstā tiek svītrotas vielas: metil-2-metil-3-feniloksirān-2-karboksilāts (BMK metilglicidāts), etil-3-(2H–1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksirān-2-karboksilāts (PMK etilglicidāts) un metil-3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksirān-2-karboksilāts (PMK metilglicidāts).

Saskaņā ar Regulu Nr. 2024/1331 cita starpā tiek mainīts arī Regulas Nr. 273/2004 I pielikuma 2.A apakškategorijā un Regulas Nr. 111/2005 pielikuma 2. kategorijā klasificētās vielas sarkanais fosfors KN kods uz 2804 70 10.

Tādejādi attiecībā uz vielām, kuras klasificētas kā Regulas Nr. 273/2004 I pielikuma 1. kategorijā un Regulas Nr. 111/2005 pielikuma 1. kategorijā klasificētās vielas, piemērojami stingrāki kontroles un uzraudzības pasākumi – tās nepieciešams glabāt paaugstinātas drošības telpās un ikvienam komersantam, kas darbojas ar šīm vielām nepieciešama speciālā atļauja (licence).