Eiropas zāļu aģentūru paveiktais Covid-19 zāļu izvērtēšanā un zinātniskie ieteikumi par to lietošanu palīdzēja efektīvi rīkoties Covid-19 izraisītajā ārkārtas situācijā un pasargāt sabiedrības veselību.

EEZ dalībvalstu zāļu aģentūras, EZA un Eiropas Komisija veido vienotu Eiropas zāļu regulatoro iestāžu tīklu (EMRN).

Šis tīkls Covid-19 pandēmijas laikā apvienoja resursus, lai risinātu palielināto darba apjomu un jaunus uzdevumus, piemēram, zāļu piegādes pārtraukumu pārvaldību, pierādījumu iegūšanu par Covid-19 zālēm reālajā praksē un uzticamas, zinātnē balstītas informācijas regulāru sniegšanu sabiedrībai.

Turklāt pandēmijas laikā tika stiprināta ES zāļu drošuma uzraudzības sistēma, lai iegūtu un uzraudzītu lielo datu apjomu no masu vakcinācijas kampaņām. Tas ļāva Eiropas zāļu aģentūrām savlaicīgi identificēt, izvērtēt un pārvaldīt ar zāļu drošumu saistītus aspektus.

Ļoti būtiska Covid-19 pandēmijas laikā bija arī sadarbība starp ES un starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu vienotu regulatoro iestāžu pieeju Covid-19 zāļu, un arī vakcīnu, vērtēšanā un uzraudzībā.

Covid-19 pandēmijas laikā Eiropas zāļu aģentūras nodrošināja arī to, ka zāles citu slimību ārstēšanai Eiropā tika izvērtētas un uzraudzītas bez aizkavēšanās.

Pārskatā arī sniegti ieteikumi, lai efektīvi risinātu iespējamas krīzes veselības jomā nākotnē.

Pārskatā norādīts, ka arī turpmāk jāpilnveido iespējas ātri veikt klīniskos pētījumus un datu iegūšana no reālās prakses. Tajā arī akcentēta nepieciešamība pēc plašāka ekspertu loka, kas var tikt iesaistīts zāļu zinātniskās izvērtēšanas procesā krīzes situācijā, piemēram, lai izvērtētu daudzsološas zāles paātrinātā kārtībā.

Vairāki no pārskatā ietvertajiem ieteikumiem jau ir īstenoti, Eiropas zāļu aģentūrām uzņemoties lielāku lomu gatavībā proaktīvai rīcībai sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumā. Visas Eiropas zāļu aģentūras un EZA arī turpina ciešu sadarbību tādās jomās kā resursu nodrošinājums. Turklāt pašlaik notiekošā ES farmācijas tiesību aktu vērtēšana sniegs iespēju veikt arī citas izmaiņas attiecībā uz ES normatīvā regulējuma rīkiem. Šie ieteikumi tiks ņemti vērā arī, atjauninot Eiropas zāļu aģentūru sadarbības tīkla stratēģiju.

Avots: ZVA