ZVA informē, ka 2024. gada 28. maijā stājas spēkā grozījumi likumā ”Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Likums).

Saskaņā ar grozījumiem Likumā:

 1. Lai rastu risinājumu situācijā, ka viela pēc savas ķīmiskās uzbūves atbilst gan Likuma 2. pielikuma Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu II un III sarakstam, tiek noteikts, ka uz šo vielu nav attiecināmi II saraksta nosacījumi;
 2. Lai pakļautu kontrolei sintētiskos kanabinoīdus ADB-5Br-INACA un MDMB-5Br-INACA, tiek precizēts Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību) iekļautās aprakstam atbilstošās ģenēriskās grupas “indola, azaindolu un indazola-3-karbonilatvasinājumi” apraksts;
 3. Kontrolei tiek pakļautas vairākas fentanilam radniecīgās jaunās psihoaktīvās vielas, fentanilam neradniecīgie opioīdi, kā arī jaunās psihoaktīvās vielas:
 • vielas bromadols, fakseladols un tiobromadols tiek iekļautas Likuma 2. pielikuma Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību) kā “Sintētiskie opioīdie analgētiķi”,
 • lai pakļautu kontrolei vielu fentanyl carbamate, tiek precizēts Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību) iekļautās aprakstam atbilstošās ģenēriskās grupas “Acetilfentanili” apraksts,
 • lai pakļautu kontrolei vielas AP-238, Para-methyl-AP-237 un 2-Methyl-AP-237, tiek izveidota jauna ģenēriskā grupa “4-cinamilpiperazīn-1-karbaldehīdi”, pakļaujot vielas kontrolei kā Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību) iekļautās vielas,
 • lai pakļautu kontrolei vielas W-15, W-18 un W-19, tiek izveidota jauna ģenēriskā grupa “N-[1-(2-feniletil)-2-piperidilidēn]benzēnsulfonamīdi”, pakļaujot vielas kontrolei kā Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību) iekļautās vielas;
 • tiek izveidota jauna ģenēriskā grupa “N-(2-aminocikloheksil) benzamīdi un N-(2-aminocikloheksil)-2-fenilacetamīdi”, kurā ietilps Latvijā kontrolei jau pakļautās vielas U-47700, U-51754 un 3,4-metilēndioksi-U-47700, kā arī vairāki minēto vielu atvasinājumi (U-47700 struktūranalogi: 2-Naphthyl U-47700, U04, 4-TFM U-47700, U10, 1-Naphthyl U-47700, U-48800, U-49900, U-50488, 3,4-Difluoro U-47700, N-Methyl U-47931E (kā arī tā metilēts amīds U-47931E jeb bromadolīns), N-Ethyl-U-47700, Cyclopropyl U-47700 un Methoxyc); U-4700 atvasinājums: Isopropyl-U-47700; U-51754 struktūranalogs: U-69593),
 • lai pakļautu kontrolei vielas AH-7921 radniecīgas vielas, tiek izveidota jauna ģenēriskā grupa “N-[(1-aminocikloheksil)metil] benzamīdi”, kurā ietilps Latvijā kontrolei jau pakļautā viela AH-7921,
 • lai pakļautu kontrolei vielai furanil UF-17 radniecīgas vielas, tiek izveidota jauna ģenēriskā grupa “N-(2-aminocikloheksil)-N-fenilformamīdi”, kurā ietilps Latvijā kontrolei jau pakļautā viela furanil UF-17,
 • lai pakļautu kontrolei vielu Carbonyl-Bromadol, tiek precizēts Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību) iekļautās aprakstam atbilstošās ģenēriskās grupas “katinoni” apraksts;
 • lai pakļautu kontrolei vielu 2- amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksi-fenil-etanols) jeb BOH-2C-B, tiek precizēts Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību) iekļautās aprakstam atbilstošās ģenēriskās grupas “2,5-dimetoksifeniletānamīni” apraksts;
 1. Tiek noteikts izņēmums no kontroles veterinārajā medicīnā izmantojamo medikamentu aktīvai vielai masitiniba mezilāts (aprakstam atbilstošās narkotiskās vielas “piperazini” ģenēriskajā grupā);
 2. Tiek noteikts izņēmums no kontroles vielai naloksons;
 3. Kontrolei jau pakļautā vielas tiopentāls tiek kontrolei pakļauta individuāli kā Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu II sarakstā (ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem) iekļautā viela;
 4. Kontrolei jau pakļautās vielas bromazolāms, butorfanols, esketamīns, flubromazepāms, primidons, tiletamīns, zolazepāms tiek kontrolei pakļautas individuāli kā Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu III sarakstā (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos) iekļautās vielas;
 5. Tiek noteikti apmēri nelegālā apritē vairākiem narkotisko vielu prekursoriem etil-alfa-fenilacetoacetāts (EAPA), metil 3-okso-2-(3,4-metilēndioksifenil)butanoāts (MAMDPA), diethyl(phenylacetyl) propanedioate (DEPAPD), ethyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxirane-2-carboxylate (PMK ethyl glycidate), N-phenylpiperidin-4-amine (4-AP), terc-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate (1-boc-4-AP), N-phenyl-N-(piperidin-4-yl)propanamide (norfentanyl), kas kontrolei pakļauti kā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikuma 1. kategorijā un Padomes 2004. gada 22. decembra regulas (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm 1. kategorijā klasificētās vielas;
 6. Tiek pārklasificētas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru IV sarakstā iekļautās vielas 4-anilīn-N-fenetilpiperidīns (ANPP), N-fenetil-4-piperidons (NPP),  līdz ar to nosaukumi tiek izteikti jaunā redakcijā: attiecīgi N-fenil-1-(2-feniletil)piperidīn-4-amīns (ANPP) un 1-(2-feniletil)piperidīn-4-ons (NPP).

Kā arī saskaņā ar grozījumiem Likumā, lai atļautu medicīnā izmantot vielu lisdeksamfetamīns, tiek mainīts vielas lisdeksamfetamīns kontroles statuss, iekļaujot to Likuma 2. pielikumā Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu II sarakstā (ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem) kā individuālu vielu. Grozījumi attiecībā uz vielas lisdeksamfetamīns kontroles statusu stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.